กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะกรรมการบริหาร กองทุนปี 2561

ประธานกรรมการ

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

ประธาน กสทช.​,​ ประธานกรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการโดยตำแหน่ง

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

ปลัดกระทรวงกลาโหม, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นายวิโรจน์ นรารักษ์

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางพิมพร โอวาสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, กรรมการ กทปส. (ผู้แทน)

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรรมการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

เลขาธิการ กสทช., กรรมการและเลขานุการ กทปส.​

ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการ กทปส.

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :

ฝ่ายเลขานุการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการ กสทช., กรรมการและเลขานุการ กทปส.​

เบอร์ติดต่อ

อีเมล :