ความเป็นมา

          พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงาน กสทช. เรียกว่า "กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" โดยองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังต่อไปนี้
          กรรมการโดยตำแหน่ง
              - ประธาน กสทช. เป็นประธานกรรมการ
              - ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
              - ปลัดกระทรวงกลาโหม
              - เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
              - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
              - อธิบดีกรมบัญชีกลาง
              - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
              - เลขาธิการ กสทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
              - ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน
 
          โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่ในการบริหารกองทุน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต่อ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชีของกองทุนและในการดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมีสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในสำนักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ
          นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 4 คณะทำหน้าที่ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้
                  - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
                  - คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ จัดตั้งขึ้นสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                  - คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
                 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน