"วันสื่อสารแห่งชาติ" วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ไม่แสดง
"วันสื่อสารแห่งชาติ" วันที่ 4 สิงหาคม 2560

วันนี้ กทปส. ขอนำเสนอประวัติความเป็นมาของ "วันสื่อสารแห่งชาติ" วันที่ 4 สิงหาคม 2560
การสื่อสารในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการด้านการสื่อสารของไทย ต่อมาได้รวมกรมทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันเป็น "กรมไปรษณีย์โทรเลข" จนกระทั่งปัจจุบันคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ได้เข้าสู่ระบบการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือสำนักงาน กสทช. อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม