เจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง"

ไม่แสดง
เจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง"

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กทปส. พร้อมด้วยอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ และเจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง" โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

โดยโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นโครงการที่ทาง กทปส. ให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบในเชิงระบบสำหรับการปรึกษาทางการแพทย์ ระหว่างศูนย์การแพทย์ส่วนกลางและรพ.ขนาดเล็กในชนบท เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบุคคลากรทั้งแพทย์ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่จบใหม่ในชนบทได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น โดย รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลัษณ์ ให้การต้อนรับ และสาธิตการใช้งานระบบการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูระบบการทำงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว

รูปภาพ