ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ไม่แสดง
ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าหารือและประชุมร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนวิจัยและพัฒนา (กทสป.) ณ ห้องประชุม กทปส. ชั้น 7 อาคารไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

รูปภาพ