ภาพบรรยากาศการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "การใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ดกริดในประเทศไทย"

ไม่แสดง
ภาพบรรยากาศการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "การใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ดกริดในประเทศไทย"
ภาพบรรยากาศการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "การใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ดกริดในประเทศไทย" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในต่างประเทศ และความต้องการคลื่นความถี่สำหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดในประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสม ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจของ "โครงการศึกษาเพื่อเสนอแนะการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความฉลาดหรือระบบโครงข่ายสมาร์ดกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย" โดยโครงการดังกล่าวฯ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกองทุน กทปส.

 

รูปภาพ