เจ้าหน้าที่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือ CGE Metrix”

ไม่แสดง
เจ้าหน้าที่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือ CGE Metrix”

เจ้าหน้าที่กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือ CGE Metrix” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G และ 4G ต่อเศรษฐกิจไทย จัดขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ อาคารสำนักบริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์