การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

ไม่แสดง
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โดยมีวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โดยมีวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

รูปภาพ