ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ที่ผ่านมา

ไม่แสดง
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้ทางกองทุน กทปส. ได้เชิญผู้ยื่นข้อเสนอขอรับทุน โครงการประเภทที่ 1 เข้าชี้แจงถึงรายละเอียดของการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการในขั้นต่อไป

รูปภาพ