กทสป. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 โครงการ

ไม่แสดง
กทสป. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ
 
กทสป. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 
1. โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร
 
2. โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial) การป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางราง ย่านความถี่ 900 MHz
 
3. โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District (IIMSD) โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ
 
4. โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
- ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
 
- โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ https://btfp.nbtc.go.th/node/1189
 
#สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา #กทปส.