คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. และเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ร่วมประชุมหารือ

ไม่แสดง
คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. และเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ร่วมประชุมหารือ
คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. และเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย (TCDA) ร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าโครงการ "พัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมกรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี" ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนจาก กทปส. พร้อมรับทั้งฟังการบรรยายผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคในระดับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรวมกลุ่มเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 
#สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา #กทปส.

รูปภาพ