ภาพรวมกิจกรรม โครงการติดตั้งระบบ ICT และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด

ไม่แสดง
ภาพรวมกิจกรรม โครงการติดตั้งระบบ ICT และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด
ภาพรวมกิจกรรม “ธรรมะกับเทคโนโลยีจะไปด้วยกันได้อย่างไร?”
ภาพรวมการอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายคือการสร้างองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ให้กับวัด โดยมีท่านพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรงประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานว่าโลกปัจจุบันเทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมที่จาเป็น โดยพระสงฆ์ควรจะต้องมีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีให้พอดีและรู้เท่าทัน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานโครงการติดตั้งระบบ ICT และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน กทปส. ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพ