นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8

ไม่แสดง
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนและส่งเสริมจากกองทุน กทปส. โดยภาพรวมของโครงการเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระและส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน ผู้บริหารจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันร่วมกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองและประเทศชาติต่อไปได้ ณ อาคารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รูปภาพ