แนะนำผลงาน หนังสือ "กทปส. ภารกิจเพื่อสังคมและชุมชน"

ไม่แสดง
แนะนำผลงาน หนังสือ "กทปส. ภารกิจเพื่อสังคมและชุมชน"
แนะนำผลงาน หนังสือ "กทปส. ภารกิจเพื่อสังคมและชุมชน"
 
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. และหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำ กทปส. ให้แก่ผู้อ่านได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน กระบวนการจัดสรรเงินกองทุน ประเภทของทุนสนับสนุน ผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจาก กทปส. ต่อไป
 
คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่