คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง"

ไม่แสดง
คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง"

คณะกรรมการพิจารณาผลโครงการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง"

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. ซึ่งจากการเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากผู้รับทุนและร่วมทดสอบ 
- ระบบการให้คำปรึกษาผ่านแอฟพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
- ระบบให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ตและระบบให้คำปรึกษาผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรมด้วยแว่นแสดงภาพเสมือนจริง

ซึงมีลักษณะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการทางการแพทย์และใช้แก้ไขปัญหาหลักในเรื่องของการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในพื้นที่ชนบท และทดลอง/ติดตั้งระบบต้นแบบในโรงพยาบาลชนบท ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

#สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา #กทปส.

 

รูปภาพ