>>>ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์ มาตรา 52(2) และมาตรา 52(4)<<<

ไม่แสดง
&gt;&gt;&gt;ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์ มาตรา 52(2) และมาตรา 52(4)&lt;&lt;&lt;
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52(2) การรู้เท่าทันสื่อฯ และ 52(4) การคุ้มครองผู้บริโภคฯ ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่  และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ