>>>ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์ มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔)<<<

ไม่แสดง
ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์ มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) การส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ และวัตถุประสงค์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มาตรา ๕๒ (๔) การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ดาวน์โหลดได้ที่นี่