นายโยธิน สิทธิบดีกุล ผช.ผอ. สำนักโทรทัศน์และวิทยุ (Thai PBS) ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงฯ

ไม่แสดง
นายโยธิน สิทธิบดีกุล ผช.ผอ. สำนักโทรทัศน์และวิทยุ (Thai PBS) ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงฯ

นายโยธิน สิทธิบดีกุล ผช.ผอ. สำนักโทรทัศน์และวิทยุ (Thai PBS) ทำการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ (Near Real-time Captioning)

ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. ภายหลังสิ้นสุดโครงการได้ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท. : NBT) สังกัดกรมประชาสัมพันธ์

เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อกิจการโทรทัศน์ในการพัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้เสมอภาค ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รูปภาพ