รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมผิวเตอร์แห่งชาติ

ไม่แสดง
รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ ให้เกียติมอบของที่ระลึกแก่ ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมผิวเตอร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมผิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เนื่องจากจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 7

รูปภาพ