คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เจ้าหน้าที่ กทปส. และเจ้าหน้าที่สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม กสทช. ลงพื้นที่

ไม่แสดง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เจ้าหน้าที่ กทปส. และเจ้าหน้าที่สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม กสทช. ลงพื้นที่

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ เจ้าหน้าที่ กทปส. และเจ้าหน้าที่สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม กสทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. เพื่อให้กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการพูดและผู้สูงอายุมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ