นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึก

ไม่แสดง
นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ให้เกียรติมอบของที่ระลึก

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 7

รูปภาพ