>>>ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์ มาตรา 52(1) และมาตรา 52(3)<<<

ไม่แสดง
&gt;&gt;&gt;ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์ มาตรา 52(1) และมาตรา 52(3)&lt;&lt;&lt;
ผู้ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการกองทุน และ กสทช. ตามมาตรา 52 (1) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมการจัดให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเหมาะสม และส่งเสริมชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน และการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตรายการที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย และตามมาตรา 52 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารประกอบ