การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ครั้งที่ 17-23/2561

ไม่แสดง
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ครั้งที่ 17-23/2561

 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ ครั้งที่ 17-23/2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เข้าชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารไอ ทาวเวอร์

 

 

รูปภาพ