กทปส. นำเสนอโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ไม่แสดง
กทปส. ขอแนะนำโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ

กทปส. นำเสนอโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ออกแบบ -hardware prototyping  -software development -actual deployment รวมทั้งใช้อากาศยานไร้คนขับจำนวน 3 ลำ ในการทำการบินในระดับสูงโดยระบบจะเริ่มกำหนดขอบเขตพื้นที่ต้องสงสัย

จากนั้นระบบจะลดระดับเพดานบินลงเพื่อระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างละเอียดรวมถึงขอบเขตการตรวจจับของอากาศยานไร้คนขับด้วยการสั่งระยะไกลด้วยคลื่นวิทยุ เป็นต้น

ระบบตรวจจับและระบุตำแหน่งแหล่งสัญญาณใช้ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่หรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงใช้ปราบปรามผู้กระทำผิด รวมทั้งเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

รูปภาพ