ขอแนะนำ โครงการ “ชูใจ”: หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ไม่แสดง
ขอแนะนำ โครงการ “ชูใจ”: หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้ กทปส.  ขอแนะนำ โครงการ “ชูใจ”: หุ่นยนต์ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาหุ่นยนต์ชูใจ เพื่อเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ โดยสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย    ด้วยการประเมินและคัดกรอง และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักจิตวิทยา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส.  โดยโครงการนี้จะนำความรู้ด้านจิตวิทยา นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่ดูแลสุขภาพใจ ชื่อ “ชูใจ”  ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดรับกับกระแสความต้องการของประเทศ ในการสร้างสมดุล  ขจัดปัญหาในสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ และส่งเสริมความสามารถของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ผ่านความร่วมมือกับสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

รูปภาพ