นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ฯ

ไม่แสดง
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ฯ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุน ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีนางยุพา จันทร์กระจ่าง นายนิพนธ์ จงวิชิต นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ในฐานะผู้ทำงานด้านการสนับสนุนเงินเพื่อสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์และกำหนดแหล่งเงินการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรกลางเกี่ยวกับการสำรวจความนิยมช่องรายโทรทัศน์ดิจิตอล ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 7
#สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

รูปภาพ