ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสหากรรมโทรทัศน์ดิจิตอล

ไม่แสดง

           ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยกำหนดให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอลให้กับองค์กรกลางที่เกิดจากการรวมตัวของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล