ขอแนะนำโครงการการพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจวัตถุระเบิดใต้ทางรถไฟเพื่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไม่แสดง
โครงการการพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจวัตถุระเบิดใต้ทางรถไฟเพื่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอแนะนำโครงการการพัฒนาระบบเรดาร์ตรวจวัตถุระเบิดใต้ทางรถไฟเพื่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เรดาร์ทะลุพื้นดินสำหรับตรวจความผิดปกติใต้รางรถไฟพร้อมออกแบบระบบการประมวลผลสัญญาณเรดาร์สำหรับการตรวจหาความผิดปกติจากการตรวจสอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณเรดาร์และพัฒนาระบบศูนย์เฝ้าระวังความผิดปกติใต้ทางรถไฟโดยอาศัยระบบการสื่อสารในการรับข้อมูลจากเรดาร์บนรถไฟ
เมื่อแล้วเสร็จ โครงการฯ นี้ ประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ได้ใช้ประโยนช์จากอุปกรณ์ตรวจหาความผิดปกติจากการวางระเบิดใต้ดินด้วยความปลอดภัยจากการใช้ซอฟแวร์ตรวจจับวัตถุใต้รางรถไฟ ด้วยระบบเรดาร์ที่ตรวจจับวัตถุอัตโนมัติแบบ real time อีกทั้งมีศูนย์เฝ้าระวังความผิดปกติใต้ทางรถไฟ รวมทั้งได้ข้อมูลสัญญาณสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

รูปภาพ