วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)

ไม่แสดง
วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่โรงเรียนอัจฉริยะ (Smart School)  โดยใช้ชื่อ “โครงการระบบดิจิทัลของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (SMART CUD) ประจำปีการศึกษา 2561” ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส.  เพื่อการสร้างระบบดิจิทัลของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (SMART CUD) 3 ระบบ ได้แก่  ระบบงานด้านการจัดการเรียนการสอน  ระบบงานด้านการบริหารงานภายในโรงเรียน และระบบงานด้านกิจการนักเรียน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในแต่ละระบบ จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถึงกันได้ พร้อมการออกแบบหลักสูตรในแนวทางที่มุ่งไปสู่การเรียนรู้ที่สามารถปรับแต่งเฉพาะบุคคลไม่ว่าจะสังกัดโรงเรียนใด พร้อมถึงสนับสนุนในการแบ่งปันสื่อและแผนการสอนระหว่างผู้ใช้งานระบบไม่ว่าจะสังกัดโรงเรียนใด

รูปภาพ