กรรมการพิจารณาผลงานลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการแคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

ไม่แสดง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการฯ

กรรมการพิจารณาผลงานลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการแคมป์อบรมเส้นทางด้านอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุการะจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเชรและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนเงินจาก กทปส. เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานโครงการฯ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ณ จังหวัดตาก ที่ผ่านมา

รูปภาพ