โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินฯ

ไม่แสดง
โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2)

       วันนี้ กทปส. มานำเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (ระยะที่ 2) โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบต้นแบบเทคโนโลยีและโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ รพ.ประจำจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 และใช้เป็นต้นแบบเทคโนโลยีการให้บริการสาธารณสุขให้พร้อมใช้ในประเทศโดยการออกแบบและปรับปรุงเทคโนโลยีได้แก่ ข้อมูลแอปพลิเคชัน NU Med สำหรับผู้ให้คำปรึกษาแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง ผู้รับคำปรึกษาพยาบาลและแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชน พร้อมปรับปรุงระบบให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต และระบบการให้คำปรึกษาผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรม เพื่อให้การปรึกษาทางการแพทย์ (medical consultation) และการบริการสาธารณสุข ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการทางการแพทย์ในพื้นที่ อีกทั้งติดตั้งระบบ NU Med ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 157 รพ. ติดตั้งแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ของกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม จำนวน 17,061 คน ในจังหวัดพิษณุโลก ติดตั้งระบบให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต และระบบการให้คำปรึกษาผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรม ในโรงพยาบาลประจำจังหวัด 5 แห่งและโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 2 แห่ง เป็นต้น

     เมื่อแล้วเสร็จ โครงการฯ นี้ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ผ่านการใช้งานระบบ ร้อยละ 80 มีทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดการขยายการใช้งานไปยังโรงพยาบาลทั้งสิ้น 157 แห่ง ได้ระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยจากทุกโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลจากทุกโรงพยาบาลรวมทั้งกลุ่ม อสม. และประชาชน ได้ใช้ระบบแอปพลิเคชัน NU Med ในทุกตำบล ทุกอำเภอ ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพให้เกิดความพร้อมและขยายผลให้ใช้งานในประเทศต่อไป

รูปภาพ