ขอแนะนำรายการ So เชี่ยวบายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่แสดง
ขอแนะนำรายการ So เชี่ยวบายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ So เชี่ยวบายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สร้างความตระหนักและการตื่นรู้ที่จะตั้งคำถาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังสื่อที่บกพร่องต่อหน้าที่ในเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเหมาะสม โดยการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุนั้น ได้นําเสนอเนื้อหาที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเปิดรับสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยความร่วมมือจากคณาจารย์สถาบันต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้คําตอบหรืออธิบายข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงผลิตรายการโซเชี่ยวบายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวน 70 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที ออกอากาศ ทางช่อง ThaiPBS และรายการวิทยุออกอากาศในรายการ "Hello Social" ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM101.5 MHz โดยหลังจากเผยแพร่ที่ออกอากาศผ่านทั้งสื่อโทรทัศน์และวิทยุแล้วนั้น จะมีการเผยแพร่ใน social media ต่างๆ อาทิ www.curadio.chula.ac.th, facebook curadio, facebook รายการSoเชี่ยว, youtube curadio channel, www.thaipbs.or.th, facebook thaipbs, youtube thaipbs channel สามารถรับชมได้ที่ เฟสบุ๊ค กทปส. https://www.facebook.com/BTFPNEWS/posts/2743235219084464?sfnsw=cl

รูปภาพ