ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้ทำการในอากาศโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง

ไม่แสดง
ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้ทำการในอากาศโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง

ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของผู้ทำการในอากาศโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ในงวดที่ 1

โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบเทคโนโลยี (ระบบศูนย์ข้อมูล) ระบบการให้คำปรึกษาบนสมาร์ทโฟน ระบบให้คำปรึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านแท็บเล็ต ในหน่วยงานเวชศาสตร์การบินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการงานด้านเวชศาสตร์การบินที่มีประสิทธิภาพ (ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดภาวะวิกฤตของประเทศ) รองรับการใช้งานในทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime) ต่อกลุ่มผู้ใช้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่รับผลกระทบ 3. เพื่อขยายผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ (medical consult) และการบริการทางการแพทย์ ครอบคลุมโรงพยาบาลกองบินทั้งหมดในประเทศ ทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการ และประชาชนผู้รับผลกระทบเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินในพื้นที่ห่างไกล 4. เพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่มีความพร้อมต่อการขยายผลในระดับประเทศในอนาคต ซึ่งการประชุมที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ห้องประชุมหมอตระกูล สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

รูปภาพ