ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

แสดง
วันที่: 
17 ม.ค. 2556 ถึง 28 ก.พ. 2556
ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

สำนักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ                                                    

จากกำหนดการเดิมวันที่  17 มกราคม 2556 – 31 มกราคม 2556 

เป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2556  จนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดและวิธีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน  < คลิกที่นี่ >