กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ 02 554 8117, 02 554 8140, 02 554 8148, 02 554 8111-114

โทรสาร 02 554 8100