กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนสนับสนุนของ กทปส.”

วันที่: 
28 ก.ย. 2560

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางและหลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนสนับสนุนของ กทปส.”วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (The Sukosol Bangkok)