คำถามที่พบบ่อย

ใครบ้างที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน ?

ผู้มีสิทธิสมัครขอทุนได้นั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ของหมวดที่ 1 – 3 ใน “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ” ดังนี้

หมวดที่ 1

ข้อ 7. ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม
 2. ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน
 3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรับรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 4. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 6. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาม
 7. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

หมวดที่ 2

ข้อ 9. คณะกรรมการกองทุนฯ ประกาศกำหนด โครงการ ที่ดำเนินการ

 1. ด้วยวิธีประมูลหรือวิธีอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงฯ
 2. ด้วยวิธีประกวดแข่งขันและสนับสนุนเงินรางวัลฯ
 3. ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนให้แก่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดใน ข้อ 7

หมวดที่ 3

ข้อ 12 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนดจำนวนเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยื่นความประสงค์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ” หมวดที่ 1 – 3 Link ......

ต้องการทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน ?

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน มีดังนี้

 1. หน่วยงานตรวจสอบคำขอ ข้อมูล เอกสารประกอบ ภายใน 15 วัน (นับจากวันรับเอกสาร)
  • หากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไขภายใน 7 วัน (นับจากวันได้รับหนังสือแจ้งจากเลขานุการกองทุน)
 2. กรณีคุณสมบัติถูกต้อง กลุ่มงานดำเนินการพิจารณารายละเอียดและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาให้ความเห็น
 3. คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาจาก
  • แบบคำขอ
  • ข้อมูลเอกสารประกอบ
  • ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
 4. กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา อาจเชิญผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ มาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง หรือ ส่งข้อมูลเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาได้
 5. เลขานุการกองทุนหรือบุคคลที่เลขานุการฯมอบหมาย จะแจ้งผล แก่ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ เป็นหนังสือ ภายใน 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่มีมติ)
 6. เมื่อผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ได้รับการหนังสือแจ้งผล ให้ติดต่อเพื่อเข้าทำสัญญา หรือบันทึกความตกลง ภายใน 15 วัน (นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง)
 7. กรณีไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่กำหนดได้ ต้องแจ้งเหตุและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน (นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้
 8. หากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ไม่ดำเนินการตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิในคำขอที่ยื่น แต่ไม่ตัดสิทธิ สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ใหม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ” หมวดที่ 4 Link ......

เมื่อได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าหมดภาระผูกพันกับสำนักงานเลยหรือไม่ ?

เมื่อได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการดังนี้

กรณีเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

 1. จัดทำและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามโครงการ หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงิน ตามแบบที่สำนักงานกำหนดแบ่งเป็น
  • รายงานประจำทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 15 วัน (นับแต่วันสิ้นงวดของแต่ละไตรมาส)
  • รายงานประจำทุกปี ภายในระยะเวลา 30 วัน (นับแต่วันสิ้นสุดของปี)
 2. ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ สำนักงาน หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย

กรณีดำเนินโครงการสิ้นสุดตามสัญญา

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ หรือรายงานผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายเงิน ต่อ สำนักงาน ภายใน 60 วัน (นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินฯ” หมวดที่ 5 Link ......

โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ?

โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุน อาจเป็นเพราะโครงการนั้นไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ใน มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้

 1. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตามมาตรา 51
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 4. สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 5. สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553” Link ......

ในเอกสารเสนอโครงการ ต้องมีรายละเอียดสำคัญอย่างน้อยอะไรบ้าง ?

เอกสารเสนอโครงการ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดสาระสำคัญ ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ หลักการ เหตุผลความจำเป็น และแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน
 2. สาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ รายละเอียดของกิจกรรม ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ และวงเงินขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน
 3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

เอกสารและหลักฐาน ของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เอกสารและหลักฐานประกอบด้วย

 1. เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบันและออกโดยหน่วยงานราชการ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล
 3. หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
 4. ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
 5. สถานที่ติดต่อ
 6. ข้อมูลอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกองทุนให้แสดงเพิ่ม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อาจให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้