กฎหมายและประกาศ

 1. พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (2553)
 2. พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 (2560)
 3. พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2544)
 4. พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียง (2551)
 5. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุน (2557-2559)
 6. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน กสทช. (2558)
 7. แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
 8. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 9. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี (2555)
 10. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี ฉบับที่ 2 (2560)
 11. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (2555-2559) กิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (2555-2559)
 12. เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
 13. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน (ฉบับใหม่)
 14. ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภที่ 1 ประจำปี 2561
 15. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินในการสำรวจความนิยมช่องรายการโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนอุตสหากรรมโทรทัศน์ดิจิตอล