กฎหมายและประกาศ

 1. พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ. 2553)
 2. พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ. 2544)
 3. พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสียง (พ.ศ. 2551)
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
 5. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยฯ (พ.ศ. 2557 - 2559)
 6. แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุน โครงการประเภทที่ 2
 7. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
 8. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน กสทช. 2558
 9. แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
 10. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 11. คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ
 12. คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ
 13. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ
 14. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ
 15. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ
 16. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนา
 17. คำสั่งให้คณะอนุกรรมการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
 18. คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
 19. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ว่าด้วย การเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี (พ.ศ. 2555)
 20. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)
 21. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ รายชื่อองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
 22. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
 23. ประกาศ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559)
 24. ประกาศ เรื่อง กรอบจำนวนเงิน วิธีการพิจารณาจัดสรรและการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
 25. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการจัดทำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕ ศูนย์
 26. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อฯ
 27. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
 28. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 29. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
 30. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3
 31. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4
 32. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7
 33. กรอบการดำเนินงาน และระยะเวลาในการจัดทำโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
 34. กรอบการดำเนินงาน และระยะเวลาในการจัดทำโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
 35. * พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 36. * ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ฉบับใหม่)
 37. * เกณฑ์การยื่นข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ