ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561

     1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 6 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)

     2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)

      3.  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)

      4.  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 จำนวน 4 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 70,682,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ (อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการ)

      5. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงินจำนวน 300,000,000 บาท ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้ (อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการ)