ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562

 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

1.  ศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

     1.2  กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
            แนวทางการคำนวนค่าใช้จ่าย
     1.3  แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ
            
     1.4  แบบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการฯ
    
2.  เอกสารแนบท้ายประกาศ (เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม 52(2))
 
 
4.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. 
 
5.  เอกสารแสดงประวัติผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ/หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนดาวน์โหลดแบบฟอร์มความพร้อมของหน่วยงานที่ http://btfp.nbtc.go.th/download และจัดทำสรุปลงในแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมแนบไฟล์ลงไปในระบบ
         
6.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
     6.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงรายการอื่นๆ)
     6.2 กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบคำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท 
     โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น.
 
7.  การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ
 
 
 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน PDF