กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง
ปีที่ได้รับทุน :  2562
หน่วยงาน :   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ทุนประเภท :  USO
งบประมาณ :   5,138,140.00
ระยะเวลา :   365 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามืออย่างบูรณาการนำร่อง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทางการได้ยิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการล่ามภาษามือ ของหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือ ลดข้อผิดพลาดการจองล่ามและการเบิกจ่ายค่าบริการล่าม โดยการประหยัดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ Tamacot