กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ผลงานกองทุน
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19
ปีที่ได้รับทุน :  2563
หน่วยงาน :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุนประเภท :  วิจัย
งบประมาณ :   18,144,880.00 บาท
ระยะเวลา :   180 วัน

วัตถุประสงค์ :   1. เพื่อพัฒนาห้องแรงดันลบแบบปรับปรุงจากห้องผู้ป่วยเดิมด้วยระบบ Internet of Things : IoT เพื่อความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบ Teleconference เพื่อใช้ในการดูและรักษาผู้ป่วย
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการตามแนวทาง Social Distancing เพื่อการจัดบริการและบริหารจัดการสถานที่ให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั้งรายใหม่และผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษา ที่จุดเดียว (One stop service) และมีช่องทางด่วน (Fast tract) เป็นการเฉพาะ
4. เพื่อเป็นการป้องกัน การติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ ของโรคโควิด-19
5. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคโควิด-19 ให้เพียงพอสำหรับการรักษา
6. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วย ด้วย GPS ดูแลให้คำปรึกษาผ่านระบบ Telemedicine และบริหารจัดการ จัดส่งยาและเวชภัณฑ์
7. เพื่อพัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการคัดกรอง โดยให้ลดการสัมผัสและเพิ่มระยะห่างระหว่างคนไข้และบุคคลากรทางการแพทย์ได้มากขึ้นตามหลักการ Social Distancing
8. เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อจัดทำเป็นคู่มือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลต่อไป

COVID-19-NU2.jpg
COVID-19-NU3.jpg
COVID-19-NU4.jpg
COVID-19-NU5.jpg

ดาวน์โหลดผลงาน
COVID-19-NU1.pdf