รายงานการจัดสรรเงิน

โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2556

โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2557

โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 7)

โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม
- โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทำแบบจำลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District
- โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)
- โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)
- โครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)
- โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบสำหรับติดตามสัตว์ป่า 

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 5) 
- โครงการทดลองภาคสนาม(Field Trial) การศึกษามาตรการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ ต่อระบบคมนาคม ขนส่งทางราง ย่านความถี่ ๙๐๐ MHz

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (ทุนต่อเนื่อง)

โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์สาธารณะ