ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

1. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว)

    คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงิน 789,661,728.57 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

2. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว)

     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงิน 38,000,000 บาท (สามสิบแปดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

3. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) 

     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

4. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) 

     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบวงเงิน 46,500,000 บาท (สี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

5. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) 
 
     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบวงเงิน 34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2560  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้
 
6. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว)
 
     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6 ภายใต้กรอบวงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้
 
7. โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 (ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) 
 
     คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้