กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

งบการเงิน
      รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

งบการเงิน ปี2565
งบการเงิน ปี2564
งบการเงิน ปี2563
งบการเงิน ปี2562
งบการเงิน ปี2561
งบการเงิน ปี2560
งบการเงิน ปี2559
งบการเงิน ปี2558
งบการเงิน ปี2557