ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000,000 บาท ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.

ข่าวใหม่

รวมเว็บลิงก์