กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 6,167,480.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน USO
งบประมาณ : 5,138,140.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้นวัตรรมด้านการปลูกและการผลิตกัญชาพืชสมุนไพรทางเลือกของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรรมพืชสมุนไพร ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 5G
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 6,258,005.23 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการ “อัสลามมูอาลัยกุม (PEACE FOR ALL)”
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท 641 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน รู้เท่าทันสื่อ
งบประมาณ : 4,978,603.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
tamacot
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท ทำมะ อะทำ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 5,483,750.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดสัญญาณรบกวนอันมีสาเหตุมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ปีที่ได้รับทุน : 2558
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย กระจายเสียง
งบประมาณ : 8,625,296.00
ระยะเวลา : 730 วัน
Let's be a doctor
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : เดอะ เน็กซ์ เพจ
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,864,050.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการล่ามภาษามือให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินแบบบูรณาการนำร่อง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ : 5,138,140.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการไทยสปิริต
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท วิวไวด์ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 6,688,570.00
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี) “รายการบ้านมหัศจรรย์ (Wonder House)”
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เบสโซ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,096,841.99
ระยะเวลา : 365 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

ข่าวสาร

20 เมษายน 2565

ประธาน กสทช. และ กสทช. ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)