ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. และเปิดรับข้อเสนอโครงการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้กรอบวงเงิน 50,000,000 บาท 

ข่าวใหม่

รวมเว็บลิงก์