กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest


คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

หรือทางโทรศัพท์: 025548124 หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เอกสารเผยแพร่

ผลงานกองทุน

สารคดี ชุด “SOME ONE หนึ่งในหลาย”
ปีที่ได้รับทุน : 2564
หน่วยงาน : บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 15,706,691.51 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการใบบุญ เณรน้อย
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : บริษัท เอซ อัพ สลีฟ จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน ผลิตรายการ
งบประมาณ : 4,940,725.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการนำร่องต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านความมั่นคง
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 14,202,527.62 บาท
ระยะเวลา : 240 วัน
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 7,712,500.00 บาท
ระยะเวลา : 730 วัน
โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน พัฒนาบุคลากร
งบประมาณ : 3,310,729.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 2,536,628.00 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
โครงการระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 8,483,035.00 บาท
ระยะเวลา : 540 วัน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน์สำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพและป้องกันผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและวัยรุ่น
ปีที่ได้รับทุน : 2562
หน่วยงาน : หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย และสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน :   ทุนประเภท 1 ด้าน วิจัย อื่นๆ
งบประมาณ : 4,420,284.98 บาท
ระยะเวลา : 730 วัน
โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขและการป้องกันเตือนภัยในพื้นที่ชนบทหรือแนวชายแดน
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : กรมข่าวทหารบก
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน วิจัย คลื่นความถี่
งบประมาณ : 4,704,799.20 บาท
ระยะเวลา : 180 วัน
โครงการพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่ระบุตัวตน (ระยะที่ 1) กรณีศึกษา เขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
ปีที่ได้รับทุน : 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประเภททุน :   ทุนประเภท 2 ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ : 8,539,386.89 บาท
ระยะเวลา : 365 วัน
ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม

21 กรกฎาคม 2566

โครงการวงจรกรองแถบผ่านมิลลิมิเตอร์เวฟสร้างด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติสำหรับงาน 5G และด้านอวกาศ

กิจกรรม

14 กรกฎาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งานและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

กิจกรรม

5 กรกฎาคม 2566

โครงการTHE YES SIR : รู้ไว้ใช่เลย