กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

คณะอนุกรรมการ
คณะที่ 1
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 1)
ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ มาตรา 52 (1) และ (3)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 1)
คณะที่ 2
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 2)
ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ มาตรา 52 (2) และ (4)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 2)
คณะที่ 3
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
คณะที่ 4
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
คณะที่ 5
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการจัดทำกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
คณะที่ 6
คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ในการจัดทาแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และบริหาร จัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
คณะที่ 7
คณะอนุกรรมการกรองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทำหน้าที่วางกรอบระเบียบวาระเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาของ กสทช.
คณะอนุกรรมการกรองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ