กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2565

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2565 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 24,580,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 31,932,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 77,092,480 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 6) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่2)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 43,939,310 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.