กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ
ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านการกระจายเสียงโทรทัศน์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8)

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)  ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

           ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศกำหนดโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)  ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 7)

           ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5) โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะนักพัฒนา Immersive Technology บนเทคโนโลยี 5G ภายใต้กรอบวงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไปแล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีการยกเลิกขอบเขตงานและนำงบประมาณโครงการดังกล่าวมาจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่  โครงการนำร่องต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบวงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) จึงเห็นควรประกาศโครงการดังกล่าวใหม่  ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการ ประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.