กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ
ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6)

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็น ควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้าน บาทถ้วน) โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 44,800,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ระยะ เวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5)

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 5) ภายใต้กรอบวงเงิน 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ปิดรับข้อเสนอโครงการ กดเพื่อดูรายละเอียด
โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3)

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ภายใต้กรอบวงเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.