กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

แหล่งที่มาของเงินทุน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
Group-488-(2).png
 • ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 • เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้สำนักงาน กสทช. 
 • เงินค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
 • เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
 • เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
  กิจการโทรทัศน์  ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ผู้รับใบอนุญาต
 • เงินที่ส่งเข้ากองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  ร้อยละ 2.5 ของรายได้ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม
 • เงินรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืน ภายหลังหักค่าใช้จ่าย
  ในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว
 • ดอกผลและรายได้ของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา
  ด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 • เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน