กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

การบริหารกองทุนและประเภททุน
 ภายใต้กรอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ที่ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด ระบุให้โครงการที่สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายการดำเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนข้อใดข้อหนึ่ง รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการจัดสรรที่ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด และต้องสอดรับกับแนวนโยบายของทางภาครัฐได้แก่
 
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับกรอบนโยบาย Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กทปส.
 
 ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส. ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีการกำหนดไว้ในแผนแม่บทของ กสทช. ที่กล่าวมา รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม ที่ยื่นขอต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อนประเภทการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส.

     
     ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน  กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ได้จำแนกประเภทการใช้จ่ายเงินของ กทปส. เพื่อสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการออกเป็น 4 ประเภทดังนี้


ประเภทที่ 1 โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส.

           เป็นทุนที่สนับสนุนประเภททั่วไปที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนได้ หากโครงการ      ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กทปส. โดยครอบคลุมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ในการส่งเสริม สนับสนุนภาคประชาชน ชุมชน        การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับอาทิ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (R&D) และการพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม และการคุ้มครองผู้บริโภค

ขั้นตอนการขอทุนประเภท 1


ประเภทที่ 2 โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด
      โครงการประเภทที่ 2 นี้เป็นโครงการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ประกาศกำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนทั้ง 4 ด้าน ซึ่งภายใต้โครงการประเภท 2 นี้สามารถแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
2.1 ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คือทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนออกประกาศขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานของแต่ละโครงการสามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการให้ตรงกับขอบเขตของงานที่ประกาศกำหนดไว้

ขั้นตอนการขอทุนประเภท 2
2.2 ทุนตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
เป็นทุนที่มุ่งเน้นความสำเร็จตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการในระดับกรมขึ้นไป หรือเทียบเท่า สามารถขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ได้ โดยการขอรับการสนับสนุนนั้น จะต้องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และเป็นภารกิจของส่วนราชการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนโดยตรง และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการตามที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยผู้มีอำนาจลงนามในการยื่นขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง  และหากวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จะต้องนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ขั้นตอนการขอทุนตามนโยบายรัฐ
2.3 ทุนที่มีลักษณะเป็นการต่อเนื่องกับโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน หรือทุนต่อเนื่อง
ซึ่งทุนประเภทนี้ เป็นทุนที่ผู้ขอรับการสนับสนุนนั้นเคยได้รับการสนับสนุนในโครงการนั้น ๆ จาก กทปส. มาก่อนแล้ว และประสงค์ที่จะขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น ก็สามารถขอรับการส่งเสริมสนับสนุนต่อเนื่องจากโครงการที่เคยได้รับได้  โดยผู้ขอสามารถยื่นความประสงค์ที่จะขอรับทุนต่อเนื่องได้ในระหว่างการดำเนินโครงการที่มีผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% หรือภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น    ไม่เกิน 3 ปี โดยจะต้องแสดงเป้าหมายไปสู่การต่อยอดที่สูงขึ้นหรือขยายผลเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และต่อสาธารณะของประเทศ 

ขั้นตอนการขอทุนต่อเนื่อง


ประเภทที่ 3 โครงการที่ กสทช. ประกาศกำหนด
     เป็นการให้ทุนตามนโยบายของ กสทช. ที่กฎหมายประกาศกำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช.  เช่น การให้ทุนเพื่อสนับสนุนให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) การส่งเสริมชุมชนและ สนับสนุนผู้ประกอบการบริการชุมชน การส่งเสริมองค์กรที่มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามกฎหมาย เป็นต้น


ประเภทที่ 4 สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
      เป็นการให้ทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 52(5)