กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

การบริหารกองทุนและประเภททุน
 ภายใต้กรอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ที่ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด ระบุให้โครงการที่สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส. ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายการดำเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนข้อใดข้อหนึ่ง รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการจัดสรรที่ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด และต้องสอดรับกับแนวนโยบายของทางภาครัฐได้แก่
 
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับกรอบนโยบาย Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หรือแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กทปส.
 
 ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส. ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรมที่มีการกำหนดไว้ในแผนแม่บทของ กสทช. ที่กล่าวมา รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม ที่ยื่นขอต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อนประเภทการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก กทปส.

     
     ด้วยวัตถุประสงค์หลักของกองทุน คือการสร้างประโยชน์แก่สาธารณะ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศด้วย ผลงานวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กทปส. จึงจัดสรรเงินทุน เพื่อสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุทุกวัตถุประสงค์ ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้


ประเภทที่ 1 โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส.
          ทุนสนับสนุนประเภททั่วไป เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ หากโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กทปส. ตั้งแต่ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ซึ่งช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชน ชุมชน การพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงด้านเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (R&D) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม และการคุ้มครองผู้บริโภค

ขั้นตอนการขอทุนประเภท 1


ประเภทที่ 2 โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด
โครงการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่จะช่วยให้การดำเนินการของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกด้าน โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
2.1 ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน
          ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนออกประกาศขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานของโครงการสามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการให้ตรงกับขอบเขตของงานที่ประกาศกำหนดไว้

ขั้นตอนการขอทุนประเภท 2
2.2 ทุนที่มีลักษณะเป็นการต่อเนื่องกับโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน หรือทุนต่อเนื่อง
          เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. มาแล้ว และต้องการพัฒนาต่อยอดโครงการสามาถขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากโครงการเดิมได้ แต่มีข้อแม้ดังนี้
 
  • โครงการทุนต่อเนื่องตามมาตรา 52(1) (3) (4) สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ภายหลังการดำเนินโครงการเดิมแล้วเสร็จและได้รับอนุมัติปิดโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  • โครงการทุนต่อเนื่องตามมาตรา 52(2)  ผู้เสนอโครงการสามารถยื่นความประสงค์ที่จะขอรับทุนต่อเนื่องได้ในระหว่างดำเนินโครงการโดยมีผลการดำเนินโครงการที่มีความคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% หรือภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น ไม่เกิน 3 ปี
          แต่ทั้ง 2 กรณีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานที่ผู้เสนอโครงการสังกัด และโครงการดังกล่าวต้องแสดงเป้าหมายไปสู่การต่อยอดที่สูงขึ้นหรือขยายผลเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และต่อสาธารณะของประเทศ
 

ขั้นตอนการขอทุนต่อเนื่อง


ประเภทที่ 3 โครงการที่ กสทช. ประกาศกำหนด
          เป็นทุนตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ของ กสทช. เช่น การให้ทุนเพื่อสนับสนุนให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) การส่งเสริมชุมชนและ สนับสนุนผู้ประกอบการบริการชุมชน การส่งเสริมองค์กรที่มีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามกฎหมาย เป็นต้น


ประเภทที่ 4 สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
          เป็นเพื่อสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 52(5)